Regulamin wypożyczalni dla dorosłych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2021

RAMOWY REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. M. MUSIEROWICZ W PUSZCZYKOWIE

 

§ 1

Prawo korzystania

1. Korzystanie z Wypożyczalni ma charakter powszechny i bezpłatny.

2. Warunkiem nabycia praw Czytelnika jest wyrażona na piśmie zgoda Czytelnika na umieszczenie jego danych osobowych w ewidencji czytelników, którą Biblioteka prowadzi do celów statystycznych. Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji oraz do ich przetwarzania.

3. Zgodę, o której mowa w pkt. 2, Czytelnik deklaruje, zapisując się po raz pierwszy do Biblioteki. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji czytelników, nie może wypożyczać książek.

4. Administratorem ewidencji czytelników jest Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz     
w Puszczykowie.

5. Nowo zapisujący się Czytelnik powinien:

a) okazać dowód osobisty;

b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni;

c) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów ewidencji i statystyki bibliotecznej.

6. Za niepełnoletniego Czytelnika zobowiązanie i oświadczenie składają oraz przyjmują odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

7. Wypożyczalnia dla Dzieci jest przeznaczona dla dzieci do lat 15. Może z niej korzystać również młodzież po przekroczeniu tego wieku.

8. Po dokonaniu rejestracji Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania
ze zbiorów bibliotecznych

9. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie. Za zniszczenie lub zagubienie karty i skutki z tym związane odpowiedzialność ponosi Czytelnik. Koszt wydania nowej karty ( 5 zł) pokrywa Czytelnik.

10. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych.

12. Wierzchnie okrycia, oraz wszelkie torby należy pozostawiać w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

§ 2

Kaucje

1. Od Czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miejscowości objętych działalnością biblioteki, pobiera się kaucję pieniężną, która jest zmienna. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje kaucja na poziomie średniej ceny książki zakupionej do zbiorów w roku poprzednim.

2. Kaucja jest zwrotna.

3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję powinien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej na
1 dzień przed terminem wycofania.

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni nieodebrana kaucja przepada na korzyść Biblioteki.

§ 3

Wypożyczanie

1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów, 3 płyty CD, 3 tytuły książki mówionej na okres nie dłuższy niż 28 dni.

2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki (zbioru audiowizualnego), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników, nie dłużej niż na kolejne         28 dni.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (jeżeli na wypożyczoną książkę jest duże zapotrzebowanie), Biblioteka może zażądać zwrotu książki (zbioru audiowizualnego) przed terminem ustalonym w pkt. 1 i 2.

4. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek        
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

5. Zbiory biblioteczne Czytelnik otrzymuje z Biblioteki po okazaniu karty bibliotecznej.

6. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Wypożyczone zbiory powinien starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

                                                                                                       

§ 4

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów bibliotecznych

1. Z chwilą wypożyczenia Czytelnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest
do zwrotu zbiorów bibliotecznych w oznaczonym terminie, w takim stanie, w jakim zostały mu wypożyczone.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów Czytelnik reguluje zobowiązanie wobec Biblioteki:

a) odkupieniem zagubionej książki, płyty, książki mówionej

b) zapłaceniem pełnej wartości realnej zbiorów (nominalnej lub antykwarycznej).

3. Jeżeli Czytelnik zagubi lub zniszczy część dzieła wielotomowego, wówczas płaci odszkodowanie odpowiadające cenie kompletu.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia zbiorów bibliotecznych Biblioteka wydaje Czytelnikowi potwierdzenie wpłaty.

§ 5

Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych

1. Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w § 3 pkt. 1 i 2 Biblioteka pobiera opłaty: w kwocie 0,10 zł za książkę za każdy dzień; w przypadku pisemnego upomnienia dolicza się koszty druku i opłaty pocztowej.

2. Konto Czytelnika przetrzymującego książki ulega zablokowaniu do momentu oddania książek
i uiszczenia naliczonej opłaty.

3. Obowiązkiem czytelnika jest zwrot użyczonych zbiorów w regulaminowym terminie w przeciwnym razie Czytelnik ponosi konsekwencje przewidziane w niniejszym regulaminie. Biblioteka nie ma obowiązku przypominania Czytelnikowi o upływie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.

4. Biblioteka może prosić Czytelnika o natychmiastowy zwrot zbiorów w formie upomnienia pisemnego, telefonicznego, wiadomości e-mail lub SMS. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie
w sprawie zwrotu zbiorów bibliotecznych, pokrywa poniesione przez Bibliotekę koszty.

5. Jeżeli Czytelnik nie dokonuje zwrotu wypożyczonych książek (zbiorów audiowizualnych) lub nie uiszcza należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Po rozpoczęciu postępowania windykacyjnego sprawy sankcji finansowych przejmuje windykator.

7. Dyrektor Biblioteki Miejskiej  im. M. Musierowicz  w Puszczykowie może umorzyć lub wycofać karę
za nieterminowy zwrot lub należność windykacyjną w części lub w całości oraz wycofać sprawę postępowania egzekucyjnego

§ 6

Skargi i wnioski

Wszelkie wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz

§ 7

Przepis końcowy

Czytelnik, niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki  Miejskiej im. M. Musierowicz w Puszczykowie.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od powyższej decyzji do Burmistrza Miasta Puszczykowa.