CAK WILLA MIMOZA - WARSZTATY OFERTA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Animacji Kultury 

mieści sie w budynku Willi Mimozy, ul. Poznańska 26, Puszczykowo.
Odywają się tu zajęcia Akademii Seniora oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 
W czasie pandemii działalnosc CAK organizowana jest w zakresie obowiązujacych przepisów. 
Zachęcamy do sprawdzania bieżących wiadomości poniżej.

Komunikat dotyczący zajęć CAK odbywających się w budynku Willi Mimozy w Puszczykowie, ul. Poznańska 26 ↓

Szanowni Państwo,
W obecnej sytuacji epidemiologicznej - działając w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie naszych mieszkańców
oraz ich bezpieczeństwo zajęcia organizowane przez BMCAK:
TANECZNIE BAJECZNIE
KRAINA KSIĄŻEK
CZYTAJNISIE
FUNKY KIDS
BODY CONDYTIONING
od 19.10.2020r. zostają czasowo ZAWIESZONE.
O wznowieniu zajęć będziemy informować na bieżąco.
Dbajmy o siebie i innych!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem działania obiektu Willa Mimoza w czasie epidemii koronawirusa.

REGULAMIN KORZYTANIA Z WILII MIMOZY W PUSZCZYKOWIE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

obowiązujący od 01-10-2020

 
Rozdział 1. Część Ogólna
1.Obiekt zostaje udostępniony na potrzeby:
a)    zorganizowanych warsztatów (zajęć sportowych, kulturalnych) - należy przez to rozumieć formę aktywności fizycznej, edukacyjnej i kulturalnej organizowaną przez podmioty prowadzące działalność sportową, edukacyjną i kulturalną w szczególności przez kluby  lub instruktora.
b)    doraźnej aktywności fizycznej, edukacyjnej i kulturalnej.
2. Jeżeli w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
a)    Instruktorze – należy przez to rozumieć wyłącznie trenera lub instruktora  prowadzącego zajęcia,
b)    Opiekunie/Koordynatorze grupy – należy przez to rozumieć osobę reprezentującą grupę (podpisującą umowę z BM CAK)
c)    Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w ramach stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej czynności związane z udostępnieniem Mimozy w Puszczykowie
d)    Uczestniku –należy przez to rozumieć każdą osobę przebywającą w Wilii Mimozie w Puszczykowie nie będącą Trenerem lub Pracownikiem
e)    Obiekcie – należy przez to rozumieć budynek Mimozy w Puszczykowie.
 
Rozdział 2. Zasady korzystania
 
 1. Willa Mimoza w Puszczykowie będzie czynna w godzinach 8.00 - 22.00.
 2. Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą odbywać się wewnątrz budynku Mimozy jedynie przy spełnieniu warunków rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku zajęć na jednego uczestnika przypada, co najmniej 10 m2 powierzchni obiektu, a odległość między uczestnikami wynosi min. 2 m.
 3. W przypadku imprez, związanych z wszelkimi zbiorowymi formami sportu, kultury i rozrywki udostępnia się widzom co drugie miejsce w salkach, w rzędach naprzemiennie, z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc.
 4. Pracownik prowadzi weryfikację liczby osób korzystających z Obiektu lub sprzętu.
 5. Instruktor wprowadza całą grupę na zajęcia, rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na terenie Obiektu w czasie zajęć.(Wyjątek dotyczy zajęć z dziećmi do lat 5)
 6. Uczestnicy biorący udział w zajęciach w salce ćwiczeń, w salkach językowych wchodzą i wychodzą wejściem głównym od strony ulicy Poznańskiej 26. W zajęciach mogą brać udział osoby, które nie wykazują objawów chorobowych tj. uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura. Dotyczy to również prowadzących zajęcia.
 7. Istnieje możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Szatnia i węzeł sanitarny będą dezynfekowane przez Zarządcę Obiektu po każdej grupie.
 8. Zarządca Obiektu udostępnia do dyspozycji Uczestników i Instruktorów środki do dezynfekcji rąk.
 9. Wszystkie osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do używania własnego sprzętu sportowego. Instruktor/opiekun/koordynator grupy jest zobowiązany do dezynfekcji własnego sprzętu sportowego używanego do zajęć. (Uczestnicy zajęć nauka gry na pianinie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed każdym korzystaniem ze sprzętu)
 10.  Pracownik obowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego, należącego do Mimozy, po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.
 11. Wszystkie osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są przed wejściem i po wyjściu z niego do zakrywania nosa i ust (podczas zajęć oraz w salce ćwiczeń zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje).
 12. Poza salami oraz salką ćwiczeń Uczestnicy przebywający w Obiekcie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego tj. 1,5 m.
 13. Wszyscy Uczestnicy oraz Instruktorzy są obowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając Obiekt.
 14. Zarządca Obiektu nie udostępnia dla potrzeb Instruktorów i Uczestników maseczek oraz innych środków ochrony osobistej.
 15. Zarządca ustala 15-minutowe przerwy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi z Obiektu.
 16. Uczestnicy i Instruktorzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 17. Po zakończonych zajęciach Uczestnicy zajęć zobowiązani są do usunięcia wszelkich przedmiotów takich jak: środki ochrony osobistej, opakowania po napojach, pożywieniu i suplementach oraz umieszczenie ich w odpowiednio oznaczonych koszach lub pojemnikach
 18. Zarządca obiektu wyznacza Pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 19. Uczestnicy i Instruktorzy nie przestrzegający zasad określonych w Regulaminie korzystania z Obiektu, aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu. W przypadku niezastosowania się do obowiązujących zasad i nakazów, o których mowa w niniejszym Regulaminie – Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji/Straży Miejskiej.
 20. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz do anulowania innych, kolejnych rezerwacji.
 21. Instruktor/opiekun/koordynator grupy jest obowiązany zapoznać uczestników zajęć z zasadami udostępniania i korzystania z Obiektu.
 22. Instruktor/opiekun/koordynator grupy jest zobowiązany, przed udostępnieniem mu Obiektu, do poinformowania Zarządcy Obiektu w przejrzysty sposób o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin realizacji zajęć oraz ilości uczestników.
 23. Instruktor/opiekun/koordynator grupy zobowiązany jest do ewidencjonowania uczestników grupy i do udostępnienia listy do wglądu Zarządcy Obiektu.
 24. W przypadku wystąpienia zarażenia lub podejrzenia zarażenia koronawirusem Instruktor/opiekun/koordynator grupy jest obowiązany do przekazania listy uczestników zajęć Zarządcy Obiektu.
 25. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem porządkuje Regulamin korzystania z Willi Mimozy w Puszczykowie.