Jesteś tutaj: Start / AKADEMIA SENIORA

AKADEMIA SENIORA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy na zajęcia Akademii Seniora w sezonie 2021/2022.

UWAGA ! Startuje nowy semestr Akademii Seniora w Puszczykowie
Po trudnym i przerwanym, z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, roku, wracamy z zajęciami w Akademii Seniora.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów na zajęcia stacjonarne zapraszamy osoby zaszczepione. Akademia rusza od 11 października 2021roku zgodnie z załączonym planem.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach AS zapraszamy na wybrane warsztaty, podczas których odbędą się zapisy. W razie pytań jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 668 857 921.
Uwaga: po kliknięciu plakat otworzy się w nowej karcie przeglądarki internetowej.

tabela zajęć Akademii Seniora w sezonie 2021/2022

PDF tabela zajęc Akademii Seniora w sezonie 2021/2022. Rozmiar pliku 270KB.

PDF Dekalaracja przystąpienia do zajęć Akademii Seniora w sezonie 2021/2022. Rozmiar pliku 114KB.

PDF Regulamin opłat Akademii Seniora w sezonie 2021/2022. Rozmiar pliku 116KB.

Druk opłat dla Akademii Seniora  

Uwaga: po kliknięciu w blankiet przelewu otworzy się on w nowej karcie przeglądarki.

 Blankiet opłaty bankowej dla uczestników akademii Seniora


 ZAJĘCIA ZDALNE ZOOM
Aby połączyć się z grupą można kliknąć link poniżej, uruchomić program
Link do pokoju : link do pokoju zajęć Akademii Seniora na platformie ZOOM
bądź
wpisać w programie ZOOM numer pokoju: 948 983 1230
Następnie zostaniemy poproszeni o hasło przekazane państwu przez prowadzących.

Artykuły

Regulamin Akademii Seniora

Regulamin Akademii Seniora w Puszczykowie
§ 1 - warunki ogólne 

 1. Akademia Seniora (zwana dalej AS) działa w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz (zwanej dalej BM)
  2. Organizacją zajęć AS, rekrutacją i obsługą słuchaczy oraz wykładowców zajmują się pracownicy BM.
  3. Do zadań AS należy:
  a. wspomaganie kształcenia dorosłych,
  b. zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności słuchaczy,
  c. przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych,
  d. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
  4. Dla osiągnięcia wyżej określonych zadań AS organizuje:
  a. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy,
  b. zajęcia warsztatowe w sekcjach zainteresowań,
  c. lektoraty języków obcych,
  d. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
  e. wycieczki turystyczne i krajoznawcze,
  f. akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność AS,
  g. wspólne wyjścia kulturalne,
  h. inne formy zajęć.
  5. AS może współpracować z innymi uczelniami wyższymi, uniwersytetami trzeciego wieku oraz z innymi organizacjami i instytucjami kultury i sztuki w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami AS.
  6. Działalność AS jest finansowana z opłat za kształcenie wnoszonych przez słuchaczy. Na opłaty mogą składać się:
  a. opłata wpisowa
  b. opłaty za udział w zajęciach sekcji,
  c. odpłatność za wycieczki,
  d. dowolne wpłaty członków,
  e. darowizny osób fizycznych lub prawnych.
  § 2 – warunki uczestnictwa
  1. Nauka w Akademii Seniora trwa jeden semestr.
  2. Słuchaczem AS może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia.
  3. Do AS zostaną przyjęte osoby, które złożą:
  a. kwestionariusz zgłoszeniowy,
  b. dowody wpłat: opłaty wpisowej, za warsztaty.
  4. O przyjęciu do AS decyduje kolejność zgłoszeń. Od października 2021r. uczestniczą seniorzy tylko zaszczepieni przeciwko Covid19.
  5. Rekrutacja przebiega w określonym wcześniej terminie.
  6. Dane warsztaty zostaną uruchomione, jeśli zbierze się minimalna wymagana liczba uczestników.
  7. Wszystkie zmiany dotyczące złożonych dokumentów, a także zapisów muszą być składane w formie pisemnej.
  8. Członkowie AS biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Opłaty za zajęcia nie obejmują ubezpieczenia.
  § 3 – prawa słuchaczy
  1. Słuchacz AS ma prawo do:
  a. zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania   w tym celu z pomieszczeń BM, pracowni komputerowych, zbiorów bibliotecznych, itp.,
  b. uczestniczenia w wykładach i spotkaniach organizowanych przez BM o charakterze otwartym.
  2. Członkostwo w AS nie obliguje do korzystania z zajęć w ramach proponowanych słuchaczom warsztatów.
  3. Członkowie Akademii mogą dowolnie się zrzeszać.
  § 4 – ustanie członkostwa
  1. Ustanie członkostwa następuje poprzez:
  a. zaleganie z opłatami,
  b. złamanie Regulaminu AS,
  c. dobrowolną pisemną rezygnację z zajęć.
  4. W przypadku nie utworzenia danych warsztatów nastąpi zwrot wniesionej opłaty za warsztaty.
  § 5 – przepisy końcowe
  1. Opłaty za uczestnictwo w AS regulowane są odrębnym regulaminem.

 

<-!

Regulamin Akademii Seniora (PDF)

-->

 

 

4 listopada 2016

Pliki do pobrania