Jesteś tutaj: Start / AKADEMIA SENIORA

AKADEMIA SENIORA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nowy druk opłat dla Akademii Seniora  

Uwaga: po kliknięciu w blankiet przelewu otworzy się on w nowej karcie przeglądarki.

 Blankiet opłaty bankowej dla uczestników akademii Seniora


 

ZAJĘCIA ZDALNE ZOOM

Aby połączyć się z grupą można kliknąć link poniżej, uruchomić program
Link do pokoju : link do pokoju zajęć Akademii Seniora na platformie ZOOM
bądź
wpisać w programie ZOOM numer pokoju: 948 983 1230
Następnie zostaniemy poproszeni o hasło przekazane państwu przez prowadzących.


 Michał Stachurski instruktor TAI CHI zaprasza

 Tai Chi online

Pobieramy zoom wpisujemy id 476 295 0413 hasło 6Na2wn
ĆWICZYMY :
poniedziałek, środa, sobota o 9:00-10:00,
wtorek o 18:00-19:00
Opłata miesięczna 50 zł nr konta PKObp 6010 2041 6000 0021 0202 3488 29

Książki dla Seniorów z dostawą do domu.

Drogi Czytelniku,
jeśli nie możesz do nas dotrzeć , wystarczy, że złożysz zamówienie przez telefon (61 8 194 649), a my dowieziemy książki  do Ciebie. Możesz też napisać do nas maila na adres glina@puszczykowo.pl z adnotacją "Ksiażki z dostawą do domu". Zamówienia rozwosimy w każdą środę.  Prosimy składać zamówienia najpóxniej do wtorku do godziny 18.00. Akcję kierujemy do osób po 65 r. ż. 
Uwaga: po kliknieciu w plakat otworzy się on w nowej karcie przeglądarki. 

Plakat przedstawia papierową torbę z logo biblioteki, wypełniona książkami, stojącą pod drewnianą furtką . Zdjęcie na plakacie ma nałożone ozdobniki graficzne - kropki i plamki w jasnych barwach. Jest to symboliczne przedstawienie dostawy książek do domu Czytelnika.

 


Kwestionariusz zapisu do Akademii Seniora PDF

Artykuły

Regulamin Akademii Seniora

Regulamin Akademii Seniora w Puszczykowie § 1 - warunki ogólne

1. Akademia Seniora (zwana dalej AS) działa w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury (zwanej dalej BMCAK)
2. Organizacją zajęć AS, rekrutacją i obsługą słuchaczy oraz wykładowców zajmują się pracownicy BMCAK.
3. Do zadań AS należy:
a. wspomaganie kształcenia dorosłych,
b. zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności słuchaczy,
c. przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych,
d. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
4. Dla osiągnięcia wyżej określonych zadań AS organizuje:
a. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy,
b. zajęcia warsztatowe w sekcjach zainteresowań,
c. lektoraty języków obcych,
d. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
e. akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność AS,
f. wspólne wyjścia kulturalne,
g. inne formy zajęć.
5. AS może współpracować z innymi uczelniami wyższymi, uniwersytetami trzeciego wieku oraz z innymi organizacjami i instytucjami kultury i sztuki w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami AS.
6. Działalność AS jest finansowana z opłat za kształcenie wnoszonych przez słuchaczy. Na opłaty mogą składać się:
a. opłata wpisowa
b. opłaty za udział w zajęciach sekcji,
c. odpłatność za wycieczki,
d. dowolne wpłaty członków,
e. darowizny osób fizycznych lub prawnych.

§ 2 – warunki uczestnictwa
1. Nauka w Akademii Seniora trwa jeden rok akademicki (od października do maja) podzielony na dwa semestry.
2. Słuchaczem AS może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia.
3. Do AS zostaną przyjęte osoby, które złożą:
a. kwestionariusz zgłoszeniowy,
c. dowody wpłat: opłaty wpisowej, za warsztaty.
4. O przyjęciu do AS decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Rekrutacja przebiega w określonym wcześniej terminie.
6. Dane warsztaty zostaną uruchomione, jeśli zbierze się minimalna wymagana liczba uczestników.
7. Wszystkie zmiany dotyczące złożonych dokumentów, a także zapisów muszą być składane w formie pisemnej.
8. Członkowie AS biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Opłaty za zajęcia nie obejmują ubezpieczenia.

§ 3 – prawa słuchaczy
1. Słuchacz AS ma prawo do:
a. zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania   w tym celu z pomieszczeń BMCAK, pracowni komputerowych, zbiorów bibliotecznych, itp.,
b. uczestniczenia w wykładach i spotkaniach organizowanych przez BMCAK o charakterze otwartym.
2. Członkostwo w AS nie obliguje do korzystania z zajęć w ramach proponowanych słuchaczom warsztatów.
3. Każdy słuchacz otrzymuje legitymację członka Akademii Seniora.
4. Członkowie Akademii mogą dowolnie się zrzeszać.

§ 4 – ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez:
a. zaleganie z opłatami,
b. złamanie Regulaminu AS,
c. dobrowolną pisemną rezygnację z zajęć.
4. W przypadku nie utworzenia danych warsztatów nastąpi zwrot wniesionej opłaty za warsztaty.

§ 5 – przepisy końcowe
1. Opłaty za uczestnictwo w AS regulowane są odrębnym regulaminem.

<-!

Regulamin Akademii Seniora (PDF)

-->

 

1. Działalność Akademii Seniora (zwanej dalej AS) jest finansowana z opłat wnoszonych przez członków. Na opłaty składają się:
a) opłata wpisowa w wysokości 50 zł (wnoszona przez każdego słuchacza AS
raz w roku akademickim.). Uprawnia do uczestniczenia w cyklu wykładów AS, korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wykładów i spotkań organizowanych w BMCAK o charakterze otwartym.

b) opłaty za udział w zajęciach warsztatowych:

30 zł zajęcia komputerowe

20 zł pozostałe warsztaty

 

Opłaty wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca

(w przypadku grup mniejszych niż 10 osób opłaty będą przyjmowane podwójnie)

 

c) Uczestnicy pokrywają dodatkowe koszty materiałów potrzebnych na zajęcia. Cena zajęć językowych nie obejmuje podręcznika.

2. Liczba miejsc na poszczególnych warsztatach jest ograniczona. Warunkiem uruchomienia danych zajęć jest zapisanie się minimalnej wymaganej liczby uczestników (min. 10 osób).

3. Akademia Seniora może również finansować swoją działalność otrzymując darowizny od osób fizycznych lub prawnych.

4. Podstawą zapisu na zajęcia jest wypełnienie deklaracji. Opłata jest wnoszona za dany semestr z góry.

5. Promocja w roku akademickim 2016/2017:
w przypadku płatności na konto 70 1240 6595 1111 0010 7183 8895 za cały I semestr (4 miesiące) II semestr (3 miesiące) każdej osobie zapisującej się na zajęcia przysługuje zniżka w wysokości 10% na każde wybrane warsztaty. Promocja nie obejmuje opłaty wpisowej.

Opłaty za zajęcia - warsztaty mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotom z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć/warsztatów z przyczyn leżących po stronie BMCAK.

 7. Wszelkie dodatkowe zwolnienia z opłat są przyznawane indywidualnie przez Dyrektora BM CAK na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 9. W wykładach i warsztatach za zgodą Koordynatora AS mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami AS po warunkiem:

a) uzyskania zgody Koordynatora AS przed wybranych wykładem, warunkowanej liczbą miejsc w sali oraz brakiem innych przeciwwskazań organizacyjnych,

4 listopada 2016

Pliki do pobrania