Jesteś tutaj: Start / AKADEMIA SENIORA

AKADEMIA SENIORA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy na zajęcia Akademii Seniora w sezonie 2021/2022.

UWAGA ! Startuje nowy semestr Akademii Seniora w Puszczykowie
Po trudnym i przerwanym, z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, roku, wracamy z zajęciami w Akademii Seniora.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów na zajęcia stacjonarne zapraszamy osoby zaszczepione. Akademia rusza od 11 października 2021roku zgodnie z załączonym planem.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach AS zapraszamy na wybrane warsztaty, podczas których odbędą się zapisy. W razie pytań jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 668 857 921.
Uwaga: po kliknięciu plakat otworzy się w nowej karcie przeglądarki internetowej.

tabela zajęć Akademii Seniora w sezonie 2021/2022

PDF tabela zajęc Akademii Seniora w sezonie 2021/2022. Rozmiar pliku 270KB.

PDF Dekalaracja przystąpienia do zajęć Akademii Seniora w sezonie 2021/2022. Rozmiar pliku 114KB.

PDF Regulamin opłat Akademii Seniora w sezonie 2021/2022. Rozmiar pliku 116KB.

Druk opłat dla Akademii Seniora  

Uwaga: po kliknięciu w blankiet przelewu otworzy się on w nowej karcie przeglądarki.

 Blankiet opłaty bankowej dla uczestników akademii Seniora


 ZAJĘCIA ZDALNE ZOOM
Aby połączyć się z grupą można kliknąć link poniżej, uruchomić program
Link do pokoju : link do pokoju zajęć Akademii Seniora na platformie ZOOM
bądź
wpisać w programie ZOOM numer pokoju: 948 983 1230
Następnie zostaniemy poproszeni o hasło przekazane państwu przez prowadzących.

Artykuły

Regulamin Akademii Seniora

Regulamin Akademii Seniora w Puszczykowie § 1 - warunki ogólne

1. Akademia Seniora (zwana dalej AS) działa w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury (zwanej dalej BMCAK)
2. Organizacją zajęć AS, rekrutacją i obsługą słuchaczy oraz wykładowców zajmują się pracownicy BMCAK.
3. Do zadań AS należy:
a. wspomaganie kształcenia dorosłych,
b. zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności słuchaczy,
c. przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych,
d. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
4. Dla osiągnięcia wyżej określonych zadań AS organizuje:
a. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy,
b. zajęcia warsztatowe w sekcjach zainteresowań,
c. lektoraty języków obcych,
d. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
e. akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność AS,
f. wspólne wyjścia kulturalne,
g. inne formy zajęć.
5. AS może współpracować z innymi uczelniami wyższymi, uniwersytetami trzeciego wieku oraz z innymi organizacjami i instytucjami kultury i sztuki w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami AS.
6. Działalność AS jest finansowana z opłat za kształcenie wnoszonych przez słuchaczy. Na opłaty mogą składać się:
a. opłata wpisowa
b. opłaty za udział w zajęciach sekcji,
c. odpłatność za wycieczki,
d. dowolne wpłaty członków,
e. darowizny osób fizycznych lub prawnych.

§ 2 – warunki uczestnictwa
1. Nauka w Akademii Seniora trwa jeden rok akademicki (od października do maja) podzielony na dwa semestry.
2. Słuchaczem AS może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia.
3. Do AS zostaną przyjęte osoby, które złożą:
a. kwestionariusz zgłoszeniowy,
c. dowody wpłat: opłaty wpisowej, za warsztaty.
4. O przyjęciu do AS decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Rekrutacja przebiega w określonym wcześniej terminie.
6. Dane warsztaty zostaną uruchomione, jeśli zbierze się minimalna wymagana liczba uczestników.
7. Wszystkie zmiany dotyczące złożonych dokumentów, a także zapisów muszą być składane w formie pisemnej.
8. Członkowie AS biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Opłaty za zajęcia nie obejmują ubezpieczenia.

§ 3 – prawa słuchaczy
1. Słuchacz AS ma prawo do:
a. zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania   w tym celu z pomieszczeń BMCAK, pracowni komputerowych, zbiorów bibliotecznych, itp.,
b. uczestniczenia w wykładach i spotkaniach organizowanych przez BMCAK o charakterze otwartym.
2. Członkostwo w AS nie obliguje do korzystania z zajęć w ramach proponowanych słuchaczom warsztatów.
3. Każdy słuchacz otrzymuje legitymację członka Akademii Seniora.
4. Członkowie Akademii mogą dowolnie się zrzeszać.

§ 4 – ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez:
a. zaleganie z opłatami,
b. złamanie Regulaminu AS,
c. dobrowolną pisemną rezygnację z zajęć.
4. W przypadku nie utworzenia danych warsztatów nastąpi zwrot wniesionej opłaty za warsztaty.

§ 5 – przepisy końcowe
1. Opłaty za uczestnictwo w AS regulowane są odrębnym regulaminem.

<-!

Regulamin Akademii Seniora (PDF)

-->

 

 

4 listopada 2016

Pliki do pobrania