Jesteś tutaj: Start / AKADEMIA SENIORA

AKADEMIA SENIORA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEZON 2023/2024

Zapisy na zajęcia prowadzi  pani Beata Witczak:

osobiście : Willa Mimoza, ul. Poznańska 26 w Puszczykowie (biuro II piętro);

telefonicznie: 668 857 921.

 

Uwaga: po kliknieciu w plan zajęć otworzy się on w nowej karcie przeglądarki internetowej.

lista zajęć akademia seniora 2023 2024

  

 

Druk opłat dla Akademii Seniora  

Uwaga: po kliknięciu w blankiet przelewu otworzy się on w nowej karcie przeglądarki.

 Blankiet opłaty bankowej dla uczestników akademii Seniora

 

Regulamin Akademii Seniora w Puszczykowie 2023/2024 (pdf 116 KB)

 

 

 

Regulamin Akademii Seniora w Puszczykowie
§ 1 - warunki ogólne

 

Akademia Seniora (zwana dalej AS) działa w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury (zwanej dalej BMCAK)
1. Organizacją zajęć AS, rekrutacją i obsługą słuchaczy oraz wykładowców zajmują się pracownicy BMCAK.                                                                   2. Do zadań AS należy:
a. wspomaganie kształcenia dorosłych,
b. zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności słuchaczy,
c. przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych,
d. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
3. Dla osiągnięcia wyżej określonych zadań AS organizuje:
a. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy,
b. zajęcia warsztatowe w sekcjach zainteresowań,
c. lektoraty języków obcych,
d. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
e. wycieczki turystyczne i krajoznawcze,
f. akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność AS,
g. wspólne wyjścia kulturalne,
h. inne formy zajęć.
4. AS może współpracować z innymi uczelniami wyższymi, uniwersytetami trzeciego wieku oraz z innymi organizacjami i instytucjami kultury i sztuki w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami AS.
5. Działalność AS jest finansowana z opłat za kształcenie wnoszonych przez słuchaczy. Na opłaty mogą składać się:
a. opłata wpisowa
b. opłaty za udział w zajęciach sekcji,
c. odpłatność za wycieczki,
d. dowolne wpłaty członków,
e. darowizny osób fizycznych lub prawnych.

 


§ 2 – warunki uczestnictwa

 


1. Nauka w Akademii Seniora trwa jeden semestr.
2. Słuchaczem AS może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia.
3. Do AS zostaną przyjęte osoby, które złożą:
a. kwestionariusz zgłoszeniowy,
b. dowody wpłat: opłaty wpisowej, za warsztaty.
4. O przyjęciu do AS decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Rekrutacja przebiega w określonym wcześniej terminie.
6. Dane warsztaty zostaną uruchomione, jeśli zbierze się minimalna wymagana liczba uczestników.
7. Wszystkie zmiany dotyczące złożonych dokumentów, a także zapisów muszą być składane w formie pisemnej.
8. Członkowie AS biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Opłaty za zajęcia nie obejmują ubezpieczenia.

 


§ 3 – prawa słuchaczy

 


1. Słuchacz AS ma prawo do:
a. zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania   w tym celu z pomieszczeń BMCAK, pracowni komputerowych, zbiorów bibliotecznych, itp.,
b. uczestniczenia w wykładach i spotkaniach organizowanych przez BMCAK o charakterze otwartym.
2. Członkostwo w AS nie obliguje do korzystania z zajęć w ramach proponowanych słuchaczom warsztatów.
3. Członkowie Akademii mogą dowolnie się zrzeszać.

 


§ 4 – ustanie członkostwa

 


1. Ustanie członkostwa następuje poprzez:
a. zaleganie z opłatami,
b. złamanie Regulaminu AS,
c. dobrowolną pisemną rezygnację z zajęć.
4. W przypadku nie utworzenia danych warsztatów nastąpi zwrot wniesionej opłaty za warsztaty.

 


§ 5 – przepisy końcowe

 


1. Opłaty za uczestnictwo w AS regulowane są odrębnym regulaminem.

 

Regulamin opłat Akademii Seniora w Puszczykowie 2023/2024 (pdf 100KB)

 

Regulamin opłat na rok 2023/24

 

Akademii Seniora w Puszczykowie

 

  1. Działalność Akademii Seniora (zwanej dalej AS) jest finansowana z opłat wnoszonych przez członków. Na opłaty składają się:
    a) opłata wpisowa w wysokości 50 zł (wnoszona przez każdego słuchacza AS
    raz w roku akademickim.). Uprawnia do uczestniczenia w cyklu wykładów AS, korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wykładów i spotkań organizowanych w BMCAK o charakterze otwartym.
    Opłaty za udział w zajęciach warsztatowych  (płatność semestralna za 4 miesiące)

 

 

 

1 raz w tygodniu

80 zł

2 razy w tygodniu

160 zł

3 razy w tygodniu

240 zł

4 razy w tygodniu

320 zł

5 razy w tygodniu

400 zł

 

Opłaty wnoszone są do końca października za I semestr i do końca lutego za II semestr

 

c) Uczestnicy pokrywają dodatkowe koszty materiałów potrzebnych na zajęcia. Cena zajęć językowych nie obejmuje podręcznika.
2. Liczba miejsc na poszczególnych warsztatach jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia danych zajęć jest zapisanie się minimalnej wymaganej liczby uczestników.
3. Akademia Seniora może również finansować swoją działalność otrzymując darowizny od osób fizycznych lub prawnych.
4. Podstawą zapisu na zajęcia jest wypełnienie deklaracji. Opłata jest wnoszona za dany semestr z góry.

 

7. Wszelkie dodatkowe zwolnienia z opłat są przyznawane indywidualnie przez Dyrektora BMCAK na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

9. W wykładach i warsztatach za zgodą Koordynatora AS mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami AS po warunkiem:

 

a) uzyskania pisemnej zgody Koordynatora AS przed wybranych wykładem, warunkowanej liczbą miejsc w sali oraz brakiem innych przeciwwskazań organizacyjnych,

 

b) uiszczenia i dostarczenia do BMCAK potwierdzenia opłaty w wysokości 50 zł, przed wybranym warsztatem.

 

 

Tabela opłat Akademii Seniora w Puszczykowie 2023/2024 (pdf 112 KB)

 

Opłaty w Akademii Seniora

 

Suma

50 zł wpisowe+

Ilość zajęć w tygodniu

80 zł

1 raz w tygodniu

160

2 razy w tygodniu

240 zł

3 razy w tygodniu

320 zł

4 razy w tygodniu

400 zł

5 razy w tygodniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Regulamin Akademii Seniora

Regulamin Akademii Seniora w Puszczykowie. Aktualizacja na rok 2022/2023.

 

4 listopada 2016
Czytaj więcej o: Regulamin Akademii Seniora

Regulamin opłat Akademii Seniora

Regulamin opłat  Akademii Seniora w Puszczykowie. aktualizacja na rok 2022/2023

20 września 2022
Czytaj więcej o: Regulamin opłat Akademii Seniora