Jesteś tutaj: Start / REGULAMINY I STATUT

REGULAMINY I STATUT

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Czytelnicy!

Po kolejnych zmianach przepisów wracamy do poprzedniego sposobu funkcjonowania.

Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki, jednak pamiętajcie, że nadal działamy w ograniczonym zakresie i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Od 30 listopada  wraca możliwość korzystania z wypożyczalni dla dzieci i dorosłych
Dla Czytelników nie jest dostępna czytelnia, ani stanowiska komputerowe.
Każda osoba przychodząca do biblioteki zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk oraz noszenia maseczki. Należy też zachować bezpieczny odstęp.
Zwrócone pozycje podlegają kwarantannie, podczas której nie są dostępne dla Czytelników.
 
NAJSZYBSZĄ OPCJĄ WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK JEST WCZEŚNIEJSZE
ZAMÓWIENIE TELEFONICZNIE LUB MAILOWO:
zamówienia dorośli : glina@puszczykowo.pl
zamówienia dzieci: niedzielska@puszczykowo.pl
 
Bieżące informacje o godzinach otwarcia:
Biblioteka Miejska, Rynek 15:
Poniedziałek i Piątek - 7.00 do 15.00
Wtorek, Środa, Czwartek – 10.00 do 18.00
Sobota biblioteka nieczynna
 
 
Wszelkie zmiany publikować bedziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz portalu FB.
 
 
   

-------------------------------------------

 

 

 

Artykuły

Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 121/16/VII

Rady Miasta Puszczykowa

z dnia 22 marca 2016 r.

 

Statut Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.      Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie zwana dalej „BMCAK”, jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642), aktu o utworzeniu (uchwała nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury) oraz niniejszego Statutu i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.      BMCAK wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

§ 2.

1.      Siedzibą BMCAK jest Puszczykowo, a terenem działania obszar Miasta Puszczykowa.

2.      Organizatorem BMCAK jest Miasto Puszczykowo, zwane dalej Miastem.

3.      BMCAK jest samorządową instytucją kultury.

4.      BMCAK uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

5.      Organizację wewnętrzną BMCAK oraz zasady i warunki korzystania z BMCAK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

6.      Zasady i warunki korzystania z BMCAK określa Regulamin Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie.

7.      BMCAK może używać skrótu „BMCAK w Puszczykowie”.

 

Rozdział II

Cele i zadania BMCAK

 

§ 3.

1.      Celem podstawowym BMCAK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Puszczykowa oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

2.      Do celów BMCAK należy również prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. 

3.      Do szczegółowego zakresu zadań BMCAK należy:

1) w zakresie działalności bibliotecznej:

a) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu potrzeb czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniu mieszkańców Miasta,

b) prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji życia społecznego Miasta oraz jej dorobku kulturalnego i gospodarczego, w szczególności poprzez działalność Koła Historycznego „Kronika Puszczykowa”,

c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych,

d) organizowanie czytelnictwa oraz udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym,

e) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu wiedzy, sztuki, oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta i regionu,

f) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie popularyzacji czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych Miasta;

 

2) w zakresie organizacji działalności kulturalnej:

a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę,

b) stwarzanie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań i innych,

c) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

d) działalność instruktażowo–metodyczna,

e) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, w zakresie funkcjonowania BMCAK,

f) prowadzenie kursów języków obcych,

g) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta,

 

3) w zakresie kultury fizycznej i rekreacji:

a) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych,

b) administrowanie obiektami sportowymi,

c) upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem środowisk dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

d) turystyczna promocja Miasta Puszczykowa.

 

 

3. BMCAK i jego filia przy wykonywaniu zadań z zakresu ustawy o bibliotekach współpracują ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami.

 

4. Biblioteka prowadzi działalność wydawniczą.

 

§ 4.

Podstawą działalności BMCAK jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

 

§ 5.

1.      BMCAK zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Dyrektor zarządza całokształtem działalności BMCAK, czuwa nad mieniem oraz jest za nie odpowiedzialny.

3.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu BMCAK, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

4.      Dyrektor jest przełożonym pracowników BMCAK i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.

5.      Dyrektor i pracownicy BMCAK powinni posiadać kwalifikacje określone w odrębnych przepisach odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

 

§ 6.

1.      Dyrektora BMCAK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Puszczykowa w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2.      Burmistrz Miasta Puszczykowa wykonuje wobec Dyrektora BMCAK czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3.      Dyrektor może zostać wyłoniony w drodze konkursu. Decyzję o przeprowadzeniu konkursu podejmuje Burmistrz Miasta Puszczykowa, który ustala również regulamin konkursu.

4.      Dyrektor może ustanawiać pełnomocników oraz określać granice ich umocowania.

5.      Udzielenie i odwołanie przez Dyrektora pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych, w tym pełnomocnictw udzielanych przed organami administracji publicznej.

6.      W BMCAK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora.

7.      Zastępcę Dyrektora powołuje na czas określony od 3 do 5 lat i odwołuje Dyrektor BMCAK.

 

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

 

§ 7.

1.      BMCAK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.      BMCAK otrzymuje z budżetu Miasta corocznie dotację podmiotową w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności.

3.      BMCAK może również otrzymywać dotacje celowe.

4.      BMCAK może uzyskiwać środki finansowe na działalność statutową z:

1)1) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności;

2)2) dotacji z budżetu państwa;

3)3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku;

4)4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych;

5)5) opłat z tytułu prowadzonej działalności bibliotecznej, w tym:

a)a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne i inne,

b)b)  za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

c)c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

d)d) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

e)e) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych;

 

6)6) opłat za uczestnictwo w prowadzonych zajęciach oraz imprezach:

7)7) innych źródeł.

5.      Podstawą gospodarki finansowej BMCAK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

6.      BMCAK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

7.      Uzyskane przychody BMCAK przeznacza na cele statutowe.

8.      BMCAK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

9.      BMCAK sporządza ze swojej działalności sprawozdania finansowe, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 

§ 8.

1.      BMCAK wszystkie swoje zadania wykonuje na terenie Miasta Puszczykowa.

2.      Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonuje filia biblioteki z siedzibą w Puszczykowie.

3.      W uzasadnionych przypadkach działalność BMCAK może wykraczać poza teren Miasta.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 9.

 

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miasta, w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

RAMOWY REGULAMIN BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE


WERSJA PDF

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BMCAK

 

 

 

STATUT
Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie zwana dalej „BMCAK”, jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642), aktu o utworzeniu (uchwała nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury) oraz niniejszego Statutu i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. BMCAK wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
§ 2.
1. Siedzibą BMCAK jest Puszczykowo, a terenem działania obszar Miasta Puszczykowa.
2. Organizatorem BMCAK jest Miasto Puszczykowo, zwane dalej Miastem.
3. BMCAK jest samorządową instytucją kultury.
4. BMCAK uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
5. Organizację wewnętrzną BMCAK oraz zasady i warunki korzystania z BMCAK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
6. Zasady i warunki korzystania z BMCAK określa Regulamin Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie.
7. BMCAK może używać skrótu „BMCAK w Puszczykowie”.
Rozdział II
Cele i zadania BMCAK
§ 3.
1. Celem BMCAK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Puszczykowa oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.
2. Do szczegółowego zakresu zadań BMCAK należy:
1) w zakresie działalności bibliotecznej:
a) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu potrzeb czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniu mieszkańców Miasta,
b) prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji życia społecznego Miasta oraz jej dorobku kulturalnego i gospodarczego, w szczególności poprzez działalność koła historycznego „Kronika Puszczykowa”,
c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych,
d) organizowanie czytelnictwa oraz udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym,
e) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu wiedzy, sztuki, oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta i regionu,
f) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie popularyzacji czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych Miasta;
2) w zakresie organizacji działalności kulturalnej:
a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę,
b) stwarzanie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań i innych,
c) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
d) działalność instruktażowo–metodyczna,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, w zakresie funkcjonowania BMCAK,
f) prowadzenie kursów języków obcych,
g) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta.
3. BMCAK i jego filia przy wykonywaniu zadań z zakresu ustawy o bibliotekach współpracują ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami.
4. Biblioteka prowadzi działalność wydawniczą.
§ 4.
Podstawą działalności BMCAK jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 5.
1. BMCAK zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności BMCAK, czuwa nad mieniem oraz jest za nie odpowiedzialny.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu BMCAK, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników BMCAK i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.
5. Dyrektor i pracownicy BMCAK powinni posiadać kwalifikacje określone w odrębnych przepisach odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.
§ 6.
1. Dyrektora BMCAK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Puszczykowa w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Burmistrz Miasta Puszczykowa wykonuje wobec Dyrektora BMCAK czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Dyrektor może zostać wyłoniony w drodze konkursu. Decyzję o przeprowadzeniu konkursu podejmuje Burmistrz Miasta Puszczykowa, który ustala również regulamin konkursu.
4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników oraz określać granice ich umocowania.
5. Udzielenie i odwołanie przez Dyrektora pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych, w tym pełnomocnictw udzielanych przed organami administracji publicznej.
6. W BMCAK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora.
7. Zastępcę Dyrektora powołuje na czas określony od 3 do 5 lat i odwołuje Dyrektor BMCAK.
Rozdział IV
Gospodarka Finansowa
§ 7.
1. BMCAK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. BMCAK otrzymuje z budżetu Miasta corocznie dotację podmiotową w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności.
3. BMCAK może również otrzymywać dotacje celowe.
4. BMCAK może uzyskiwać środki finansowe na działalność statutową z:
1) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności;
2) dotacji z budżetu państwa;
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku;
4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych;
5) opłat z tytułu prowadzonej działalności bibliotecznej, w tym:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne i inne,
b)  za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
d) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych;
6) opłat za uczestnictwo w prowadzonych zajęciach oraz imprezach;
7) innych źródeł.
5. Podstawą gospodarki finansowej BMCAK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
6. BMCAK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
7. Uzys
1 czerwca 2016

Pchli targ w Puszczykowie

Regulamin

jarmarku rzeczy używanych pn. „Pchli Targ” w Puszczykowie

 

I. Czas trwania „Pchlego Targu”.

Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie „Pchlego Targu" na tafli Rynku w Puszczykowie odbywać się będzie w godzinach 09.00 - 13:00.

 

II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.

 1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta Puszczykowo oraz Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie
 2. Warunkiem uczestnictwa w „Pchlim Targu” jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz przestrzeganie tego regulaminu.
 3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 4. W „Pchlim Targu” udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 5. W targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
 6. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
 7. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione: galanteria, książki, płyty, starocie, zabawki, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło.
 1. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
 2. Na inne przedmioty, niewykazane w regulaminie, wymagana jest zgoda organizatora.
 3. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci zdjęć (np. meble).
 4. Organizator nie zapewnia Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc, ława, stolik, krzesło, łóżko polowe itp.
 5. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 6. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
 7. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
 8. UWAGA: wystawienie stoiska na „Pchlim Targu” jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu.

 

 • Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na uczestnikach wydarzenia.
 • Obowiązkiem organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.

 

 III. Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji.

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
  2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.
  3. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku (tj. 1000 zł.), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
  4. Postanowienia końcowe
  5. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z „Pchlego Targu”.
  6. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi

 

 

REGULAMIN W FORMACIE PDF

 

9 maja 2018