HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Hala widowiskowo - sprotowa w Puszczykowie

ul. Podgróna 21

62-040 Puszczykowo

Kontakt do kierownika oraz koordynatora hali:

Kierownik:

Przemysław Hejnowicz

509-581-555

przemyslawhejnowicz@puszczykowo.pl

 

Koordynator:

Dawid Jastrząb

539-540-307

jastrzab@puszczykowo.pl


Szanowni Państwo,

sezona zajęć objętych karnetem na hali widowiskowo - sportowej dobiegł końca. 

Od 1 czerwca Urząd Miasta Puszczykowa zaprasza na bezpłatne zajęcia : joga, pilates, smukła sylwetka. 

Będą się one odbywać na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7.

W razie niepogody zajęcia smukłej sylwetki oraz pilatesu odbędą się zdalnie. Osoby, które chciałyby przyjsc pierwszy raz proszne są o kontakt z prowadzącą pod nr telefonu 501 098 640.
Terminy zajęć:
JOGA - PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK, GODZINA 17.00
SMUKŁA SYLWETKA - ŚRODA GODZINA 18.00
PILATES - ŚRODA GODZINA 19.00
Uwaga: po kliknięciu w plakat otworzy się on w nowej karcie przeglądarki.

 Plakat przedstawia logo miasta Puszczykowa - graficzne przedstawienie puszczyka, zdjęcia osób ćwiczących jogę i pilates w otwartej przestrzeni, na łące, w lesie.UWAGA ! Prosimy zapoznać się z regulaminem korzystania z obiektu w czasie epidemii.
REGULAMIN KORZYTANIA Z HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W PUSZCZYKOWIE
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
27-08-2020

 

Rozdział 1. Część Ogólna
1.Obiekt sportowy zostaje udostępniony na potrzeby:
a)   zorganizowanych treningów (zajęć sportowych) - należy przez to rozumieć formę aktywności fizycznej organizowaną przez podmioty prowadzące działalność sportową w szczególności przez kluby sportowe lub instruktora sportowego
b)   doraźnej aktywności sportowej.
2. Jeżeli w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
a)   Trenerze – należy przez to rozumieć wyłącznie trenera lub instruktora sportu prowadzącego zajęcia,
b)   Opiekunie/Koordynatorze grupy – należy przez to rozumieć osobę reprezentującą grupę (podpisującą umowę z BM CAK)
c)   Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w ramach stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej czynności związane z udostępnieniem Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie
d)   Uczestniku –należy przez to rozumieć każdą osobę przebywającą w Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie nie będącą Trenerem lub Pracownikiem
e)   Obiekcie – należy przez to rozumieć budynek Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.
 
Rozdział 2. Zasady korzystania
 
 1. Hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie będzie czynna w godzinach 17.00 - 22.00.
 2. Zgodnie z zaleceniami limit osób, które jednocześnie będą mogą korzystać z Hali widowiskowo-sportowej wynosi 250 osób (z wyłączeniem obsługi).
 3. W przypadku imprez, związanych z wszelkimi zbiorowymi formami sportu, kultury i rozrywki udostępnia się widzom co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc, tj. 130 miejsc. Poza w/w imprezami trybuny są wyłączone z użytkowania.
 4. Pracownik prowadzi weryfikację liczby osób korzystających z Obiektu lub sprzętu.
 5. Trener wprowadza całą grupę na zajęcia, rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na terenie Obiektu w czasie zajęć.
 6. Uczestnicy biorący udział w zajęcia w salce ćwiczeń, wchodzą i wychodzą wejściem głównym od strony ulicy Poznańskiej (od strony Orlika), zaś Uczestnicy biorący udział w zajęciach na płycie boiska wchodzą i wychodzą wejściem bocznym od strony ulicy Podgórnej (od strony szkoły).
 7. W zajęciach mogą brać udział osoby, które nie wykazują objawów chorobowych tj. uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura. Dotyczy to również prowadzących zajęcia.
 8. Istnieje możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Szatnie i węzeł sanitarny będą dezynfekowane przez Zarządcę Obiektu po każdej grupie.
 9. Zarządca Obiektu udostępnia do dyspozycji Uczestników i Trenera środki do dezynfekcji rąk.
 10. 10.Wszystkie osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do używania własnego sprzętu sportowego. Trener/opiekun/koordynator grupy jest zobowiązany do dezynfekcji własnego sprzętu sportowego używanego do meczów i treningów.
 11. 11.Pracownik obowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego, należącego do Hali, po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.
 12. Wszystkie osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są przed wejściem na płytę boiska lub do salki ćwiczeń i po wyjściu z niego do zakrywania nosa i ust (podczas treningu na płycie hali oraz w salce ćwiczeń zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje).
 13. Poza płytą boiska oraz salką ćwiczeń Uczestnicy przebywający w Obiekcie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego tj. 1,5 m.
 14. Wszyscy Uczestnicy oraz Trenerzy są obowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając Obiekt.
 15. Zarządca Obiektu nie udostępnia dla potrzeb Trenerów i Uczestników maseczek oraz innych środków ochrony osobistej.
 16. Zarządca ustala 15-minutowe przerwy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi z Obiektu.
 17. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 18. Po zakończonym treningu Uczestnicy zajęć zobowiązani są do usunięcia wszelkich przedmiotów takich jak: środki ochrony osobistej, opakowania po napojach, pożywieniu i suplementach oraz umieszczenie ich w odpowiednio oznaczonych koszach lub pojemnikach
 19. Zarządca obiektu wyznacza Pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 20. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w Regulaminie korzystania z Obiektu, aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu. W przypadku niezastosowania się do obowiązujących zasad i nakazów, o których mowa w niniejszym Regulaminie – Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji/Straży Miejskiej.
 21. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz do anulowania innych, kolejnych rezerwacji.
 22. Trener/opiekun/koordynator grupy jest obowiązany zapoznać uczestników zajęć z zasadami udostępniania i korzystania z Obiektu.
 23. Trener/opiekun/koordynator grupy jest zobowiązany, przed udostępnieniem mu Obiektu sportowego, do poinformowania Zarządcy Obiektu w przejrzysty sposób o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin realizacji zajęć oraz ilości uczestników.
 24. Trener/opiekun/koordynator grupy zobowiązany jest do ewidencjonowania uczestników grupy i każdorazowo do udostępnienia listy do wglądu Zarządcy Obiektu. Pracownik potwierdzi swoim podpisem na liście uczestników przedstawienie listy do wglądu.
 25. W przypadku wystąpienia zarażenia lub podejrzenia zarażenia koronawirusem Trener/opiekun/koordynator grupy jest obowiązany do przekazania listy uczestników zajęć Zarządcy Obiektu.
 26. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem porządkuje Regulamin korzystania z Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.

 

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć hali widowiskowo - sportowej w Puszczykowie.
Uwaga: plan może ulec nieznacznej zmianie.
 OPŁATY

Jednorazowa opłata za zajęcia (bez karnetu) wynosi  wynosi 15 zł .
Ceny karnetów:
 • 40 złotych (4 wejścia)
 • 60 złotych (8 wejść)
 • 100 złotych (16 wejść)
Karnety są ważne dwa miesiące.
W przypadku płatności przelewem prosimy uiścić opłatę na konto bankowe:
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie
70 1240 6595 1111 0010 7183 8895
Tytuł przelewu: ZAJĘCIA SPORTOWE - IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

Szczegółowych informacji udzielają :
Kierownik hali nr tel. 509-581-555
Koordynator hali nr tel. 539-540-307Kierownik:

Przemysław Hejnowicz

509-581-555

przemyslawhejnowicz@puszczykowo.pl

 

Koordynator:

Dawid Jastrząb

539-540-307

jastrzab@puszczykowo.pl

 

 

 

Artykuły

AIKIDO

Zajęcia odbywają się:

Wtorki
18.00 - 18.45
18.45 - 20.00

Piątki
18.00 - 18.45
18.45 - 20.00

Na małej sali ćwiczeń w hali widowiskowo sportowej w Puszczykowie ul. Podgórna 21
Kontakt:
sensei Grzegorz Konecki (5 Dan) tel. 516-388-237

Zapraszamy

27 lutego 2019