DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

 

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
 
http://www.biblioteka.iq.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.08.2016r.
 
"Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
– brak opisów zdjęć
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2020r.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testów strony przeprowadzonych wg oceny eksperckiej oraz walidatorów internetowych: https://www.webaccessibility.com ; https://wave.webaim.org ; https://validator.w3.org/
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Patryk Nawrocki,
email: nawrocki@puszczykowo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
61-8-194-649
.
Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Budynek: lokal Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie mieści się w budynku przy ul. Rynek 15 w Puszczykowie (62-040).
Wejście do biblioteki znajduje się na parterze, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Progi przy drzwiach wejściowych oznaczono taśma.  Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej, konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi.
W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do wypożyczalni  biblioteki można wjechać na wózku. Do pomieszczenia czytelni można wjechać na wózku.
W budynku znajduje się dźwig osobowy .
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.
Budynek: lokal Filii Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie, ul. Nowe Osiedle 22, 62-040 Puszczykowo
Lokal znajduje się na parterze. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej, konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: Hala Widowiskowo – Sportowa w Puszczykowie, ul. Podgórna 21, 62-040 Puszczykowo
Wejścia do hali znajdują się na parterze. Jedno znajduje się od strony dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie od strony ulicy Wysokiej. Dwa wejścia zlokalizowane są od strony boiska lekkoatletycznego i parkingu z wjazdem z ulicy Poznańskiej. Każde z wejść ma podjazd dla wózków. Drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne można otworzyć z pomocą osoby towarzyszącej lub pracownika.
W budynku znajdują się  toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przyciskiem alarmowym.
W budynku znajduje się winda.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub   w    powiększonym    druku    dla    osób    niewidomych
i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie można wejść z psem asystującym na płytę boiska, jeśli ta nie jest zabezpieczona matami.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani  z tłumacza online.