TARG RZEMIEŚLNICZY I ARTYSTYCZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy na nowe, cykliczne wydarzenia:

ŁADNA JESIEŃ/ZIMA/WIOSNA/LATO - TARG RZEMIEŚLNICZY I ARTYSTYCZNY

targ rzemieslniczy i artystyczny

Zapraszamy na zimową edycję Targu Rzemieslniczego i Artystycznego - sobota, 03 grudnia 2022r. , Rynek w Puszczykowie ( przed Biblioteką, ul. Rynek 15).  Wstęp i zapisy stoisk - bezpłatne. 

Tworzysz ? Przerabiasz ? Odnawiasz ? Czekamy na Ciebie ! Zapisy zbiera Justyna Nawrocka: pod nr tel : 668 856 494 (sms) oraz droga mailową : nawrocki@puszczykowo.pl

Przed zgłoszeniem zapoznaj sie z regulaminem wydarzenia:  

 

Regulamin targu wyrobów rzemieślniczych, artystycznych i podobnych pod nazwą "Ładna Jesień/Zima/Wiosna/Lato" w Puszczykowie, zwanego dalej wydarzeniem. 

I.    Celem targu wyrobów rzemieślniczych, artystycznych i podobnych pod nazwą „Ładna Jesień/zima/Wiosna/Lato" w Puszczykowie, jest umożliwienie sprzedaży  przez osoby fizyczne oraz prowadzące działalność gospodarczą (w zakresie przedmiotowym wydarzenia)  rzeczy ręcznie wykonanych, rzemieślniczych wyrobów, przedmiotów artystycznych i kolekcjonerskich, przerobionych oraz odnowionych oraz naturalne, ręcznie robione kosmetyki .

II.   Targ jest wydarzeniem mającym na celu wspieranie odpowiedzialnych postaw konsumenckich w duchu proekologicznym, wspierającym lokalnych twórców oraz promującym zakup przedmiotów wykonywanych ręcznie i lokalnie.

III.Czas i miejsce trwania wydarzenia: 03.12.2022r. godz. 15-18 (czas rozkładania stoisk będzie podany po zapisaniu się uczestnikow), Rynek w Puszczykowie - przed budynkiem Biblioteki Miejskiej ul. Rynek 15.
 

IV.  Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.

    1.           Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Puszczykowo oraz Biblioteka Miejska
im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie

    2.           Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu  jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz przestrzeganie tego regulaminu.

    3.           Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

    4.           Stoiska można zgłaszać u Organizatora telefonicznie – nr tel. 668 856 494 lub droga mailową : nawrocki@puszczykowo.pl

    5.           W wydarzeniu,  jako wystawiający, udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Udział osoby niepełnoletniej prosimy dodatkowo zgłaszać przy zapisie stoiska. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.

    6.           W wydarzeniu, jako wystawiający mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rękodzielnictwa, tworzenie wyrobów artystycznych i kolekcjonerskich,  tradycyjnych i rzemieślniczych wyrobów spożywczych.

    7.           W wydarzeniu, jako wystawiający mogą brać udział osoby prywatne zajmujące się hobbistycznie tworzeniem dzieł artystycznych i ręcznie wykonanych przedmiotów. Osoby prywatne nie mogą sprzedawać wyrobów spożywczych. 

    8.           Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.

    9.           Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące,  o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.

 10.           STOISKO:

a.    Uczestnicy imprezy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora .

b.    Podczas zgłaszania stoiska Uczestnik powinien wskazać organizatorowi czy dysponuje własnym stołem/straganem oraz wielkość stoiska.

c.    Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o udekorowania stoiska zgodnie z obowiązującym motywem wydarzenia.  

d.    Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem wydarzenia.

e.    Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

11.       UWAGA: uczestniczenie w wydarzeniu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu.

 12.           Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na Uczestnikach wydarzenia.

Obowiązkiem organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.

V.      Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji.

1.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania wydarzenia.

2.              Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.

3.              Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku (tj. 1000 zł.), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. 

VI.     Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii.

1.    Wszyscy uczestnicy wydarzenia  - zarówno wystawcy, jak i kupujący, wymieniający, oglądający stoiska – zobowiązani są do przestrzegania bieżących przepisów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego określonych przez Radę Ministrów, Premiera oraz Ministerstwo Zdrowia.

2.    Wystawcy proszeni są o przygotowanie środków bezpieczeństwa osobistego (maseczka, środek do dezynfekcji rąk do własnego użytku) we własnym zakresie.

3.    Organizator zobowiązuje się do przygotowania stanowiska ze środkami dezynfekującymi dla gości wydarzenia.

 

VII.   Postanowienia końcowe

1.    W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z wydarzenia.

2.    Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi.