Pchli targ w Puszczykowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

Regulamin

jarmarku rzeczy używanych pn. „Pchli Targ” w Puszczykowie

 

I. Czas trwania „Pchlego Targu”.

Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie „Pchlego Targu" na tafli Rynku w Puszczykowie odbywać się będzie w godzinach 09.00 - 13:00.

 

II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.

 1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta Puszczykowo oraz Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie
 2. Warunkiem uczestnictwa w „Pchlim Targu” jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz przestrzeganie tego regulaminu.
 3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 4. W „Pchlim Targu” udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 5. W targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
 6. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
 7. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione: galanteria, książki, płyty, starocie, zabawki, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło.
 1. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
 2. Na inne przedmioty, niewykazane w regulaminie, wymagana jest zgoda organizatora.
 3. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci zdjęć (np. meble).
 4. Organizator nie zapewnia Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc, ława, stolik, krzesło, łóżko polowe itp.
 5. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 6. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
 7. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
 8. UWAGA: wystawienie stoiska na „Pchlim Targu” jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu.

 

 • Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na uczestnikach wydarzenia.
 • Obowiązkiem organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.

 

 III. Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji.

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
  2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.
  3. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku (tj. 1000 zł.), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
  4. Postanowienia końcowe
  5. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z „Pchlego Targu”.
  6. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi

 

 

REGULAMIN W FORMACIE PDF