BAJKOWA WIOSNA - KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN W FORMACIE PDF 454 KB

OŚWIADCZENIE W FORMACIE PDF 427 KB

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „BAJKOWA WIOSNA”

Organizatorem jest Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz

Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

 1. Cele konkursu.
  1. Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego dzieci.
   1. Promocja działalności Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury

w Puszczykowie

 1. Zachęcenie utalentowanych dzieci do tworzenia i prezentowania prac plastycznych.
 2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek.
 3. Zasady uczestnictwa.
  1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat mieszkających lub uczących się w Puszczykowie, lub zapisanych do Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie.
  2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi  i nienagrodzonymi w innych konkursach.
  3. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać 1 pracę plastyczną. Temat pracy: „Bajkowa wiosna – mój ulubiony bohater, bohaterka bajki lub baśni w wiosennym otoczeniu”. Forma pracy : forma płaska, pozbawiona elementów przestrzennych (2D), technika dowolna, format kartki A3.
  4. Pracę konkursową należy dostarczyć na  adres: Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie, ul. Rynek 15, 62-040 Puszczykowo – osobiście w godzinach otwarcia biblioteki.
  5. Każda praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, telefon kontaktowy.
  6. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.
  7. Rodzic/Opiekun prawny uczestnika/uczestniczki konkursu musi podpisać oświadczenie stanowiące załącznik 1. Regulaminu konkursu. Bez tego oświadczenia zgłoszenie na konkurs nie będzie przyjmowane. Oświadczenie jest dostępne u organizatora i można je podpisać podczas oddawania pracy.
 4. Termin nadesłania prac.
  1. Prace należy zgłaszać od dnia 23 marca do 13 kwietnia 2024r..
 5. Jury i nagrody.
  1. Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.
  2. Jury przyzna maksymalnie trzy nagrody.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień.
 6. Kryteria oceniania
  1. Twórczy charakter pracy, estetyka, samodzielność i oryginalność.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu
  1. Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi 19 kwietnia 2024r.. na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.iq.pl) oraz na profilu Facebook @bibliotekapuszczykowo. Laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną.
  2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki oraz portali lokalnych, po wcześniejszym podpisaniu klauzuli informacyjnej RODO.
  3. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac zgłoszonych do konkursu, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

 

 

ZAŁ 1.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz przetwarzanie przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie  pracy wykonanej przez moje dziecko ............................................................ na konkurs plastyczny  „Bajkowa wiosna”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego małoletniego dziecka objętych zgłoszeniem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji  konkursuplastycznego „Bajkowa wiosna” organizowanego przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie.

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska mojego małoletniego dziecka, autora konkursowej pracy,  na stronie internetowej organizatora (www.biblioteka.iq.pl) oraz profilu na portalu facebook (FB @bibliotekapuszczykowo) oraz w lokalnej prasie („Echo Puszczykowa”).

Każda z powyższych zgód może być w dowolnym momencie odwołana.                                                       

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………….

 

Miejscowość/data …………………………………………………

 

Podpis: ………………………………………………………..

 

Integralną częścią zgłoszenia jest zamieszczona niżej klauzula informacyjna. Prosimy o zapoznanie się z nią.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu    Europejskiego   i   Rady    (UE) 2016/679   z   27  kwietnia   2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (dalej: BMCAK). Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Bartkowiak  (kontakt: biblioteka@iq.pl);

2.         w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.         dostępu do treści danych;

b.         sprostowania danych;

c.         usunięcia danych;

d.         ograniczenia przetwarzania danych;

e.         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;

f.          przenoszenia danych;

g.         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

h.         wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).