BIBLIOTEKA: REGULAMINY, STATUT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

Szanowni Państwo - przypominamy, że wróciliśmy do zwykłego systemu wypożyczania książek. Zapraszamy do wypożyczalni i wybierania książek. Odeszliśmy od zamawiania książek drogą mailową u bibliotekarza. Wrócilismy do naszych zwykłych aktywności (spotkania, animacje czytelnicze, zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne itp.) oraz otwartego dostępu do półek. Zamawiać ksiażki można jedynie poprzez konto czytelnika online, opcja ta dotyczy wyłacznie książek wypożyczonych przez innego Czytelnika - po zwróceniu książki przez innego czytelnika, zostanie ona odłożona, zgodnie z zamówieniem, dla kolejnej osoby. By dokonać rezwewacji wypożyczonej książki należy kliknąć w pomarańczowy prostokąt z napisem "ZAPISZ SIĘ".
Z uwagi na powrót do otwartego dostępu do księgozbioru, nie mamy możliwości realizowania zamówień online ksiażek dostępnych na półkach. Opcja wysłania "Koszyka" z konta czytelnika online, zawierającego książki dostępne na półkach biblioteki nie jest rezerwacją tych pozycji. Działamy już na zwykłych zasadach - w czasie otwarcia biblioteki czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Oznacza to, że pozycję nadesłaną przez jednego czytelnika w "Koszyku"  inny czytelnik może wypożyczyć bezpośrednio z półki w bibliotece. "Koszyk" nadesłany na adres maila bibliotekarza czy biblioteki nie łączy się z systemem wypożyczeń obejmującym księgozbiór. Wyjatkiem był czas nałożenia obostrzeń na bibliotekę, przez które biblioteka działała w inny sposób - z brakiem dostępu do półek dla czytelników. 
Nadal trwa akcja kierowana do osób po 60 roku życia : "Książki dla seniora z dostawą do domu". W tym przypadku na zamówienia czekamy do wtorku do godziny 17.30, a książki dostarczamy w środę. Seniorzy mogą zamawiać książki drogą telefoniczną : 61 8 194 649.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i dla Dzieci, ul. Rynek 15: 

Poniedziałek i Piątek - 7.00 do 15.00
Wtorek, Środa, Czwartek – 10.00 do 18.00 
Sobota : biblioteka jest czynna w wyznaczone soboty 
tel. 61-8-194-649

 

 
Filia, ul. Nowe Osiedle 22: 
 
Wtorek i Środa: 13.00-18.00 
Czwartek i Piątek: 10.00-15.00 
tel. 608-201-593 

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2021 roku Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków –Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 7 500,00 zł.
Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.
 
logotypy instytucji dofinansowujących opisany projekt

Książki dla Seniora z dostawą do domu  w każdą środę ! 

Drogi Czytelniku,
jeśli nie możesz do nas dotrzeć, wystarczy, że złożysz zamówienie przez telefon (61-8-194-649), a my dowieziemy ksiązki do Ciebie.
Możesz też do nas napisać maila na adres glina@puszczykowo.pl z adnotacją "Książki z dostawą do domu".
Zamówienia rozwozimy w każdą środę. Prosimy składać zamówienia najpóźniej do wtorku, do godziny 17.30
Obrazek przedstawia papierową torbę z książkami i audiobookami postawioną przed furtką 

 

 

Artykuły

STATUT Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie

PDF Statut Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie. 400 KB

 

STATUT
Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie zwana dalej „BMCAK”, jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642), aktu o utworzeniu (uchwała nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury) oraz niniejszego Statutu i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. BMCAK wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
§ 2.
1. Siedzibą BMCAK jest Puszczykowo, a terenem działania obszar Miasta Puszczykowa.
2. Organizatorem BMCAK jest Miasto Puszczykowo, zwane dalej Miastem.
3. BMCAK jest samorządową instytucją kultury.
4. BMCAK uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
5. Organizację wewnętrzną BMCAK oraz zasady i warunki korzystania z BMCAK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
6. Zasady i warunki korzystania z BMCAK określa Regulamin Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie.
7. BMCAK może używać skrótu „BMCAK w Puszczykowie”.
Rozdział II
Cele i zadania BMCAK
§ 3.
1. Celem BMCAK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Puszczykowa oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.
2. Do szczegółowego zakresu zadań BMCAK należy:
1) w zakresie działalności bibliotecznej:
a) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu potrzeb czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniu mieszkańców Miasta,
b) prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji życia społecznego Miasta oraz jej dorobku kulturalnego i gospodarczego, w szczególności poprzez działalność koła historycznego „Kronika Puszczykowa”,
c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych,
d) organizowanie czytelnictwa oraz udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym,
e) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu wiedzy, sztuki, oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta i regionu,
f) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie popularyzacji czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych Miasta;
2) w zakresie organizacji działalności kulturalnej:
a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę,
b) stwarzanie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań i innych,
c) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
d) działalność instruktażowo–metodyczna,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, w zakresie funkcjonowania BMCAK,
f) prowadzenie kursów języków obcych,
g) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta.
3. BMCAK i jego filia przy wykonywaniu zadań z zakresu ustawy o bibliotekach współpracują ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami.
4. Biblioteka prowadzi działalność wydawniczą.
§ 4.
Podstawą działalności BMCAK jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 5.
1. BMCAK zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności BMCAK, czuwa nad mieniem oraz jest za nie odpowiedzialny.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu BMCAK, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników BMCAK i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.
5. Dyrektor i pracownicy BMCAK powinni posiadać kwalifikacje określone w odrębnych przepisach odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.
§ 6.
1. Dyrektora BMCAK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Puszczykowa w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Burmistrz Miasta Puszczykowa wykonuje wobec Dyrektora BMCAK czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Dyrektor może zostać wyłoniony w drodze konkursu. Decyzję o przeprowadzeniu konkursu podejmuje Burmistrz Miasta Puszczykowa, który ustala również regulamin konkursu.
4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników oraz określać granice ich umocowania.
5. Udzielenie i odwołanie przez Dyrektora pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych, w tym pełnomocnictw udzielanych przed organami administracji publicznej.
6. W BMCAK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora.
7. Zastępcę Dyrektora powołuje na czas określony od 3 do 5 lat i odwołuje Dyrektor BMCAK.
Rozdział IV
Gospodarka Finansowa
§ 7.
1. BMCAK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. BMCAK otrzymuje z budżetu Miasta corocznie dotację podmiotową w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności.
3. BMCAK może również otrzymywać dotacje celowe.
4. BMCAK może uzyskiwać środki finansowe na działalność statutową z:
1) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności;
2) dotacji z budżetu państwa;
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku;
4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych;
5) opłat z tytułu prowadzonej działalności bibliotecznej, w tym:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne i inne,
b)  za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
d) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych;
6) opłat za uczestnictwo w prowadzonych zajęciach oraz imprezach;
7) innych źródeł.
5. Podsta
1 czerwca 2016
Czytaj więcej o: STATUT Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie